عکاسی تبلیغاتی و صنعتی

عکاسی تبلیغاتی

عکاسی تبلیغاتی، شاخه‌ای از عکاسی است که عکاس از منظر جذابیت و اغواگرایی از مواد، محصولات، خدمات و حتی افراد عکسبرداری می‌کند. در این نوع عکاسی، ایده پردازی، نورپردازی، ابزارآلات خاص و جلوه های ویژه جایگاه مهمی دارند.

عکاسی صنعتی

عکاسی صنعتی گونه ای از عکاسی است که به صورت علمی، استفاده از امکانات خاص و با مهارت ویژه انجام می شود و بر خلاف عکس عکاسی تبلیغاتی اغراق و یا تصویرسازی غیر محیطی ندارد، اما امکان استفاده از آن در طراحی کاتالوگ و یا بروشور جهت نمایش واقعیت و نوع کارکرد موضوع وجود دارد.

خدمات بنمای در زمینه عکاسی

عکاسی غذا و خوراکی
عکاسی لوازم آرایشی و بهداشتی
عکاسی محصولات کوچک
(مانند جواهرات و موبایل)
عکاسی مد و پوشاک
عکاسی 360 درجه و تور مجازی
عکاسی سازمان و کارخانه
عکاسی معماری و محیطی
عکاسی محصولات بزرگ
(مانند یخچال و خودرو)

چگونه شروع کنیم؟

ﺟﺮای دﮐﻮرﻫﺎی ﺧﺎص
ﮐﻨﺎف ، ﮐﻮرﯾﻦ و ﺷﯿﺸﻪ
ﻓﻀﺎﺳﺎزی ﻣﺪرن ﺑﺮای
آﺗﺸﮕﺎه، آﺑﻨﻤﺎ، ﺗﺮارﯾﻮم و...
ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﻪ روش
اﻗﺘﺼﺎدی ، ﻣﺪرن و ﻟﻮﮐﺲ
بازدید و مشاوره
توسط کارشناس

عکاسی محصول

عکاسی صنعتی گونه ای از عکاسی است که به صورت علمی، استفاده از امکانات خاص و با مهارت ویژه انجام می شود و بر خلاف عکس عکاسی تبلیغاتی اغراق و یا تصویرسازی غیر محیطی ندارد، اما امکان استفاده از آن در طراحی کاتالوگ و یا بروشور جهت نمایش واقعیت و نوع کارکرد موضوع وجود دارد.

عکاسی تور مجازی و 360 درجه

عکاسی صنعتی گونه ای از عکاسی است که به صورت علمی، استفاده از امکانات خاص و با مهارت ویژه انجام می شود و بر خلاف عکس عکاسی تبلیغاتی اغراق و یا تصویرسازی غیر محیطی ندارد، اما امکان استفاده از آن در طراحی کاتالوگ و یا بروشور جهت نمایش واقعیت و نوع کارکرد موضوع وجود دارد.

عکاسی مد و پوشاک

عکاسی صنعتی گونه ای از عکاسی است که به صورت علمی، استفاده از امکانات خاص و با مهارت ویژه انجام می شود و بر خلاف عکس عکاسی تبلیغاتی اغراق و یا تصویرسازی غیر محیطی ندارد، اما امکان استفاده از آن در طراحی کاتالوگ و یا بروشور جهت نمایش واقعیت و نوع کارکرد موضوع وجود دارد.

عکاسی لوازم آرایشی و بهداشتی

عکاسی صنعتی گونه ای از عکاسی است که به صورت علمی، استفاده از امکانات خاص و با مهارت ویژه انجام می شود و بر خلاف عکس عکاسی تبلیغاتی اغراق و یا تصویرسازی غیر محیطی ندارد، اما امکان استفاده از آن در طراحی کاتالوگ و یا بروشور جهت نمایش واقعیت و نوع کارکرد موضوع وجود دارد.

عکاسی غذا و خوراکی

عکاسی صنعتی گونه ای از عکاسی است که به صورت علمی، استفاده از امکانات خاص و با مهارت ویژه انجام می شود و بر خلاف عکس عکاسی تبلیغاتی اغراق و یا تصویرسازی غیر محیطی ندارد، اما امکان استفاده از آن در طراحی کاتالوگ و یا بروشور جهت نمایش واقعیت و نوع کارکرد موضوع وجود دارد.

عکاسی معماری

عکاسی صنعتی گونه ای از عکاسی است که به صورت علمی، استفاده از امکانات خاص و با مهارت ویژه انجام می شود و بر خلاف عکس عکاسی تبلیغاتی اغراق و یا تصویرسازی غیر محیطی ندارد، اما امکان استفاده از آن در طراحی کاتالوگ و یا بروشور جهت نمایش واقعیت و نوع کارکرد موضوع وجود دارد.

بنمای؛ بهترین نمایش هر آنچه دیدنی است!