طراحی دکوراسیون داخلی

طراحی داخلی بر اساس هویت برند

اجرای طراحی دکوراسیون داخلی بر مبنای هویت برند برای بسیاری از سازمان ها اهمیت دارد، اما عموما طراحان داخلی با مفاهیم برندینگ غریبه اند، لذا بنمای این امکان را فراهم نموده است که فضای کسب و کار شما را بر مبنای هویت برند و یا سبکهای خاص طراحی و اجراء کند. زیبایی، برای آرامش؛ مهمترین هدفی است که در طراحی داخلی به آن توجه خواهیم داشت.

چگونه شروع کنیم؟

اراﺋﻪ ی ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﺤﯿﻂ و ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ
عقد ﻗﺮارداد و ﺷﺮوع ﭘﺮوژه
ﻣﺸـﺎوره و ﺑﺎزدﯾـﺪ ﺗﻮﺳـﻂ ﮐﺎرﺷـﻨﺎس
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻃﺮاﺣﯽ اوﻟﯿﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻤﺎ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻃﺮف ﺷﻤﺎ
از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ

عمده فعالیت های یک پروژه

اﺟﺮای دﮐﻮرﻫﺎی ﺧﺎص
ﮐﻨﺎف ، ﮐﻮرﯾﻦ و ﺷﯿﺸﻪ
ﻓﻀﺎﺳﺎزی ﻣﺪرن ﺑﺮای
آﺗﺸﮕﺎه، آﺑﻨﻤﺎ، ﺗﺮارﯾﻮم و...
ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﻪ روش
اﻗﺘﺼﺎدی ، ﻣﺪرن و ﻟﻮﮐﺲ
بازدید و مشاوره
توسط کارشناس
ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﺎص ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ
ﮐﻤﺪ و اﻧﻮاع دﮐﻮرﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ
ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﺳﻘﻒ
دﮐﻮراﺗﯿﻮ ، ﮐﺎﻏﺬ دﯾﻮاری و ﻟﻤﯿﻨﺖ
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺒﻠﻤﺎن
و ﻟـﻮازم ﺟﺎﻧﺒـﯽ ﯾﻮﻧﯿـﮏ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی
ﻗﺒﻞ از اﺟﺮا و ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

خدمات طراحی و اجرا

فضای عمومی
فروشگاه و فضای تجاری
فضای اداری و خدماتی
فضای فرهنگی و هنری
سالن زیبایی
تالار و رستوران
ورودی و لابی
آشپزخانه
اتاق نشیمن
اتاق خواب کودک
اتاق خواب
سرویس بهداشتی و حمام

بنمای؛ بهترین نمایش هر آنچه دیدنی است!